3 Maja 48, 72-200 Nowogard cech.nowogard@neostrada.pl 91 392 17 77

Cele i zadania

Zadaniem Cechu jako związku pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organizacji pracowników, organów władzy i administracji rządowej oraz samorządowej.

Do zadań Cechu należy w szczególności:

 • utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej.
 • prowadzenie wśród członków pracy społeczno – organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu.
 • współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno – politycznej członków.
 • reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych.
 • udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
 • przedstawienie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonywania tych zadań.
 • badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystywania jego możliwości usługowych i produkcyjnych.
 • udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji.
 • udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwości produkcyjnych.
  rozpatrywania skarg na działalność członków.
 • popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów.
 • współdziałanie z jednostkami naukowo – badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwości ich zastosowania przez członków.
 • organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników.
 • propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego.
 • współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków.
 • organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno – epidemiologicznych.
 • organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin.
 • delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła – przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło.
 • dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pomieszczeń w budynku Domu Rzemiosła.
  prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej.
 • wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.